Hukuksal Bakış - FORUM
teminat mektubunun haczi - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: teminat mektubunun haczi (/showthread.php?tid=126)


teminat mektubunun haczi - av.turgay balaban - 01-22-2009 03:55 PM

sevgili meslektaşlarım, bir icra borçlum, borçlu olduğu başka bir icra dosyasına karşı menfi tespit davası açmış ve o takibin durmasını teminen dosyaya teminat mektubu sunmuş.

Şimdi ben kendi icra dosyamdan o teminat mektubu üzerine haciz koyabilir miyim? Usulü nedir? Teminat mektubu serbest kaldığında mı haciz hüküm ifade eder? Mektup bankaya verilir, banka parasını mı gönderir? Nasıl olur yani...


RE: teminat mektubunun haczi - Av.Süleyman Türk - 01-22-2009 04:01 PM

enteresan bi soru, araştırmak lazım.


RE: teminat mektubunun haczi - Av.Süleyman Türk - 01-22-2009 04:13 PM

Yargıtay kararlarında teminat mektubunun bir kıymetli evrak olmadığı, borç ikrarı oluşturmadığı kabul edilmekte olduğundan mektubun haczi mümkün olmayacak diye bir düşünceye sahibim.


RE: teminat mektubunun haczi - Av.Süleyman Türk - 01-22-2009 04:21 PM

Buda yargıtay kararı. Ancak teminat mektupları hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya çevrilebilir. diyor SmileT.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2008/8131
Karar: 2008/10806
Karar Tarihi: 28.05.2008

ÖZET: Şikayetçi banka haciz konulan teminat mektubunun nakde çevrilmesine dair muhtıranın iptali ve haczin fekki istemi ile icra mahkemesine şikayet yolu ile başvurmuştur. Teminat mektubunun takibe konu ilamda yazılı alacağı temin için verildiği ve icra dosyasından bu iş için haczedildiği anlaşılmakla şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 16)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi niteliğinde olan teminat mektubunda lehtar akit durumunda değildir. Başka bir anlatımla teminat mektubu ile lehtar lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından lehtarın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan yoktur. Ancak teminat mektupları hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya çevrilebilir.

Somut olayda teminat mektubu takibe konu alacak ilamı ile ilgili Asliye Hukuk Mahkemesindeki yargılama sırasında mahkemeye hitaben verilmiştir. Bu teminat mektubunda davalı borçlu Mısırlı Tekstil San ve Tic. A.Ş.nin dava sonunda haksız çıkması durumunda alacaklı davacı lehine verilip kesinleşecek tazminat miktarından azami 25.000 YTL kadarlık kısmının mahkemece talep halinde nakden derhal mahkeme emrine ödenmesi taahhüt edilmiştir.

İcra dairesince Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılarak dosya içindeki teminat mektubu haczedilerek icra dosyası içine alınmış ve bu haciz teminat mektubunu veren şikayetçi bankaya tebliğ edilmiştir.

Şikayetçi banka haciz konulan 25.000 YTL’lik 23.06.2004 tarihli teminat mektubunun nakde çevrilmesine dair 19.11.2007 tarihli muhtıranın iptali ve haczin fekki istemi ile icra mahkemesine şikayet yolu ile başvurmuştur. Teminat mektubunun takibe konu ilamda yazılı alacağı temin için verildiği ve icra dosyasından bu iş için haczedildiği anlaşılmakla şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.05.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


RE: teminat mektubunun haczi - tanzer kurt - 01-22-2009 04:33 PM

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/26552

K. 2002/27809

T. 27.12.2002

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Şikayet eden vekili; Kadıköy 2. İcra Müdürlüğünce, borçlu Ağrı dağı uluslar arası Taşımacılık ve Gıda San.Tic.Ltd.Şirketi'nin birliklerinde olan 30.000 U.S.D. lik teminat mektubuna haciz konulamayacağından, konulan haczin kaldırılmasını istemiştir.
Şikayetin niteliği nedeniyle İcra Tetkik Merciine öncelikle duruşma açılarak teminatın niteliği belirlenip, teminat olarak teminat mektubunun verilmesi söz konusu ise Dairemizin yerleşmiş görüşleri doğrultusunda "bir banka tarafından verilen teminat mektubu dolayısı ile banka muhtemel bir rizikoyu garanti ederek muhatap lehine ödeme taahhüdü altına girmektedir. Teminat mektubu, hisse senedi veya tahvil gibi kıymetli mektubu hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya çevrilebileceğinden başka bir işten dolayı paranın haczi mümkün değildir" gerekli inceleme yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar oluşturulması isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK' nun 366. ve HUMK' nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27.12.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/427

K. 2003/2733

T. 18.2.2003

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Derdest Olması Nedeniyle Şikayete Konu Teminat Mektubu Takip Borcunun Değil Menfi Tespit Davası Sonunda Hükmedilecek İnkar Tazminatının Teminatı Olduğundan Dosya Borcu İçin Haczedilemeyeceği ve Paraya Çevrilemeyeceği )

• DERDEST DAVA ( Menfi Tespit - Teminat Mektubu Takip Borcunun Değil Menfi Tespit Davası Sonunda Hükmedilecek İnkar Tazminatının Teminatı Olduğundan Dosya Borcu İçin Haczedilemeyeceği ve Paraya Çevrilemeyeceği )

• HACZEDİLME VE PARAYA ÇEVİRME ( Menfi Tespit Davası Derdest Olduğundan Teminat Mektubu Takip Borcunun Değil Menfi Tespit Davası Sonunda Hükmedilecek İnkar Tazminatının Teminatı Olduğundan Paraya Çevrilemeyeceği )

• TEMİNAT MEKTUBU ( Menfi Tespit Davası Derdest Olduğundan Teminat Mektubu Takip Borcunun Değil Menfi Tespit Davası Sonunda Hükmedilecek İnkar Tazminatının Teminatı Olduğundan Dosya Borcu İçin Haczedilemeyeceği Paraya Çevrilemeyeceği )

2004/m.72/4

ÖZET : İİK.nun 72/4. maddesinin ikinci cümlesinde, menfi tespit davasının reddine ilişkin hükmün kesinleşmesi halinde alacaklının mahkemenin lehine hükmetmiş olduğu tazminatı, borçlunun ihtiyati tedbir kararını alırken göstermiş olduğu teminattan alacağını düzenlemektedir. Olayımızda menfi tespit davası henüz derdesttir. O halde şikayete konu teminat mektubu takip borcunun değil, menfi tespit davası sonunda hükmedilecek inkar tazminatının teminatı olduğundan dosya borcu için haczedilemez ve paraya çevrilemez.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi niteliğinde olan teminat mektubunda lehtar akit durumda değildir. Başka bir anlatımla teminat mektubu ile lehdar lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından lehdarın borcu için teminat mektuplarının haczedilmesine yasal imkan yoktur. Mercii kararının gerekçesi de aynı yönde olmakla beraber somut olaya uygun bulunmamıştır.
Şikayete konu örnek 163 nolu ödeme emri ile takipte borçlunun İzmir 5. Ticaret Mahkemesinin 2002/281 esas numaralı dosyasında açtığı menfi tespit davası sırasında teminat mektubu karşılığında takibin durdurulmasına daha sonra ihtiyati tedbirin kaldırılarak teminatın yatırana iadesine karar verilmiştir.
Ancak İcra Müdürlüğünün teminat mektupları üzerinde ihtiyati haciz şerhi işlenmesine dair yazısı üzerine anılan Ticaret Mahkemesince haciz şerhi işlenerek 30 milyar bedelli teminat mektubu paraya çevrilmek amacı ile icra memurluğuna gönderilmiştir. İş Bankasınca teminat mektubunun paraya çevrilme talebinin reddi ile icra memurluğunun da alacaklı vekilinin talebini reddetmesi üzerine alacaklı vekili İzmir 3. İcra Tetkik Merciinden 2002/944-962 karar sayılı teminat mektuplarının paraya çevrilmesi yönünde karar alıp icra dairesine ibraz etmiştir. Anılan İcra Müdürlüğünce 29.11.2002 tarihinde karar alınarak şikayete konu 2.12.2002 tarihli şikayetçi İş Bankasına yazılan müzekkere ile gönderilen teminat mektubu karşılığı 30 milyar TL.nin ödenmesi talep edilmiştir.
Özetle teminat mektubunun lehtarın borcundan dolayı üçüncü kişi tarafından haczi değil, takip alacaklısının, o takip dolayısı ile takip borçlusu tarafından açılan menfi tespit davasında takibin durdurulması için verilen teminat mektubunu haciz ve paraya çevirme talebi ile bu yönde İcra Müdürlüğünce yazılan müzekkereye karşı teminat mektubunu veren bankanın şikayeti söz konusudur.
İİK.nun 72/4. maddesine göre takibin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı alınması suretiyle alacaklının alacağını geç almasından doğan zararını karşılamak için alacaklı lehine inkar tazminatına hükmeder. İİK.nun 72/4. maddesinin ikinci cümlesinde, menfi tespit davasının reddine ilişkin hükmün kesinleşmesi halinde alacaklının mahkemenin lehine hükmetmiş olduğu tazminatı, borçlunun ihtiyati tedbir kararını alırken göstermiş olduğu teminattan alacağını düzenlemektedir. Olayımızda menfi tespit davası henüz derdesttir. O halde şikayete konu teminat mektubu takip borcunun değil, menfi tespit davası sonunda hükmedilecek inkar tazminatının teminatı olduğundan dosya borcu için haczedilemez ve paraya çevrilemez.
Yukarıda açıklanan gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken olaya uygun düşmeyen gerekçe ile kabul kararı isabetsiz ise de sonucu doğru merci kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), 4.960.000.-lira onama harcı peşin alındığından mahsubuna, 2.920.000 lira harcın temyiz edenden alınmasına, 18.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/4332

K. 2000/5403

T. 6.4.2000

• TEMİNAT MEKTUBUNUN NİTELİĞİ ( Kıymetli Evrak Niteliği Olmaması )

• TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ ( Yasal İmkan Olmaması )

• HACİZ ( Yasal İmkan Olmamasına Rağmen Teminat Mektubunun )

2004/m.363

ÖZET : Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Bu durumda teminat mektubu ile lehdar lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından lehdarın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan yoktur.
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın, 18.1.2000 tarih, 17568/201 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 10.3.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Şikayetin mahiyeti itibariyle İİK.363/6. maddesi kapsamında kaldığından temyizi kabil kararlardan olması nedeniyle borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.1.2000 tarih ve 1999/1768 esas, 2000/201 karar sayılı red kararının kaldırılmasına karar verilip esasla ilgili temyiz incelemesine geçildi:
Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi mahiyetinde olan teminat mektubunda lehdar âkit durumunda değildir. Başka deyimle teminat mektubu ile lehdar lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından leharın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan yoktur.
Teminat mektupları nitelikleri itibariyle hangi iş için verilmiş ise, o iş için geçerlidir. Somut olayda teminat mektubu banka tarafından takibin eve satışın durdurulmasına ilişkin tedbir kararının teminatı olarak verildiğinden lehdarın borcu için haczedilmesi usulsüzdür. Mercice şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde reddi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin asıl karara yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 6.4.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/18741

K. 2003/21899

T. 7.11.2003

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Bir banka tarafından muhataba verilen teminat mektubu dolayısı ile, başka bir rizikoyu garanti etmekte ve muhatabın ilk yazılı talebinde ödeme taahhüdü altına girmektedir. Ancak teminat mektubu, hisse senedi veya tahvil gibi bir kıymetli evrak niteliğinde olmadığından mektubun kendisinin haczi mümkün değildir. Teminat mektupları hangi iş için verilmiş ise onun riskini karşılayacağından başka ilişkilerden dolayı haczedilemez.
Somut olayda 3. şahıs Bugsaş A.Ş.'nin borçludaki kira alacaklarını temin etmek üzere verildiği anlaşılan teminat mektubunun takip alacaklısının talebi ile haczedilip nakde çevrilmesi mümkün olmayacağından Merciice şikayetin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 7.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.


RE: teminat mektubunun haczi - av.turgay balaban - 01-22-2009 09:51 PM

panzer ciğim dolu dolu yazmışsın gene...kardeşim sağol varol..bi de şu benim altın ödüllü izaleyi şüyu davasında satış sorunu başlıklı sorunuma çözüm bulsan


RE: teminat mektubunun haczi - tanzer kurt - 01-27-2009 06:05 PM

ne izaleyi şüyuu mu... yav soruna çözüm bulurum bu sefer senin müvekkiller beni döverler mirasımızı sattırdılar diye... ondan korkuyorum... ama gene de bi okuyum da bi bakayım bakalım...