Hukuksal Bakış - FORUM
TEDBİR NAFAKASI-İTİRAZ - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: TEDBİR NAFAKASI-İTİRAZ (/showthread.php?tid=603)


TEDBİR NAFAKASI-İTİRAZ - Çilem Saklavcı - 04-17-2010 01:22 PM

Aile Mahkemesince hükmedilen tedbir nafakası,ilamsız icra yoluyla takibe konur.Ödeme emrini alan borçlu,takibe itirazı nedeniyle takip durur.İtirazın kaldırıması için;
1-İcra Hukuktan itirazın kaldırılması davası mı?(Tedbir nafakasına ilişkin ara karar İİK m.38 anlamında "ilam niteliğinde belge olmadığıWink
2-Sulh Hukuk Mahkemesinden itirazın İptali ve takibin devamına dair karar mı;
3-İhtiyati Tedbir niteliğinde karar olması nedeniyle;HUMK 101 'e göre kararı veren mahkemeye mi (Aile Mahkemesi); dava açılması gerekir?

Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkürler...


RE: TEDBİR NAFAKASI-İTİRAZ - İlyas ÖZKAN - 04-17-2010 02:01 PM

Soruya birebir uymayabilir ama bence bu karar İcra Hukuk ta İtirazın kaldırılması talep edilebilirsin anlamındadır.


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas: 2003/16651
Karar: 2003/21066
Tarih: 28.10.2003

KARAR METNİ:
YARGITAY İLAMI

Yukarıda gün ve numarası yazılı merci kararının onanmasını mutazammın 28.04.2003 tarih, 6549/9506 s. daire ilamının müddeti içerisinde tashihen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu Kenan B. tarafından alacaklı Sevgi B. aleyhine açılan ve Bakırköy 8.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen boşanma davasının yargılaması sırasında 27.09.2002 günlü ara kararı ile davalı eş ve çocuklar için dava gününden geçerli olmak üzere aylık 200.000.000 TL. tedbir nafakasının borçludan tahsiline karar verildiği görülmektedir. Anılan karar dayanak yapılarak borçlu hakkında genel haciz yolu ile takibe başlanılmasından sonra, borçlunun itirazı üzerine nafakaya mahsuben yaptığı ödemeler kabul edilerek 900.000.000 TL. için itirazın kaldırılması isteminin reddedildiği anlaşılmıştır.

Borçlunun itiraz dilekçesine eklediği ödeme makbuzlarının tamamı nafaka ödemesine ait 27.09.2002 günlü ara kararından önceye aittir. Bu halde borçlunun nafaka ödemesi hakkında bir ara kararı ve zorlayıcı bir hüküm bulunmadan önce yaptığı bu ödemelerin ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi amacına yönelik olduğunun kabulü gerekir. O halde, borçlunun itirazının tümünün kaldırılması yerine yazılı biçimde hüküm tesisi isabetsiz ve mercii kararının bu sebeple bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla karar düzeltme istemi kabul edilmelidir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 28.04.2003 gün ve 2003/6549 E. 9506 K. s. onama kararının kaldırılmasına ve merci kararının yukarda açıklanan sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


RE: TEDBİR NAFAKASI-İTİRAZ - Fatih TÜRK - 04-17-2010 08:14 PM

Gerçekten ilginç Aile Mahkemesi ve İtirazın İptali..Smile

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2005/7997 Karar No : 2005/8108 Tarih : 18.7.2005
•İŞTİRAK NAFAKASININ TAHSİLİ ( Aile Hukukundan Doğan Borca İlişkin İtirazın İptali Davasında Aile Mahkemesi Görevli Olduğu )
•İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Aile Hukukundan Doğan Borca İlişkin İtirazın İptali Davasında Aile Mahkemesi Görevli Olduğu )
•GÖREVLİ MAHKEME ( Aile Hukukundan Doğan Borca İlişkin İtirazın İptali Davasında Aile Mahkemesi Görevli Olduğu )
ÖZET :
Dava, iştirak nafakasının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali talebine ilişkindir. İtirazın iptali davaları genel hükümlere tabidir. İİK'da göreve ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Dava konusu borç, aile hukukundan doğduğuna göre itirazın iptali istemiyle açılan davada aile mahkemesi görevlidir. Aile mahkemesince aksi kanaat ile görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır.

DAVA :
Dava dilekçesinde 1.720.000.000.- Lira nafaka alacağının faizi ile birlikte tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ile % 40 tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın değerine göre görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu gerekçesi ile dava dilekçesinin görev yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR :
Davada; ödenmeyen iştirak nafakası alacağının faizi ile birlikte tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ile % 40 tazminatın hüküm altına alınması talep ve dava edilmiş, mahkemece, 4787 Sayılı Yasa ile kurulan aile mahkemelerinin ihtisas mahkemeleri olup, takip hukukuna ilişkin ve kendine özgü kuralları olan itirazın iptali davalarında, alacak nafakaya ilişkin olsa dahi genel mahkemelerin görevli olduğu gerekçesi ile, dava dilekçesinin görev nedeni ile reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 4. maddesi uyarınca 4722 sayılı Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun kapsamındaki aile hukukundan ( 2. kitabı ) doğan dava ve işler aile mahkemesinde görülür.
İİK'nun 67. maddesi uyarınca açılan itirazın iptali davası genel hükümlere tabidir. İcra ve İflas Kanununda göreve ilişkin özel bir hüküm öngörülmemiştir.
Davada; borcun TMK'nun 182/2, 327 ve devamı maddelerinden kaynaklandığı ve dolayısıyla "Aile Hukukuna" ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Borç, Aile Hukukundan ( nafaka yükümlülüğünden ) doğduğuna göre; açılan bu davanın 4787 Sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince, aile mahkemesinde bakılması gerekmektedir.

SONUÇ :
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.07.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


RE: TEDBİR NAFAKASI-İTİRAZ - Ramazan Ural - 04-19-2010 09:19 AM

bir konuyu daha öğrenmiş oldum
itirazın iptali ve görevli mahkeme aile mahkemesi